Nếu tôi có thắc mắc về mẫu đơn xin thì sao? Houston Housing Authority Waiting List Information. Si no tiene número de seguridad social, puede certificar que no lo tiene haciendo clic en «No tengo N.º de seguridad social» al final de la página. Social Serve. Pursuant to program requirements, residents typically pay about 30 percent of their annual adjusted income for rent. Since 1975, HCHA has promoted innovative housing solutions that go beyond conventional boundaries of affordable housing. or go to www.housingforhouston.com, Click here for a listing of the Housing Authority's Public Housing Communities, including the senior communities or go to www.housingforhouston.com. List Your Property; Client Services. Comience ingresando su fecha de nacimiento, los programas a los que desea enviar su solicitud y su número de seguridad social: Thông Tin về Danh Sách Chờ của Cơ Quan Gia Cư Houston. All others can contact the office at housing@uth.tmc.edu to receive the needed form to fill out, return form to the Rec Center front desk and pay the $300 6-month membership fee via check or cash during business hours. The HCV applications will be available online for a limited enrollment period from Monday, March 23, 2020 at 8:00 a.m. to Wednesday, March 25, 2020 at 5:00 p.m. We thank all of our Please direct all questions to our dedicated waiting list email address, waitlist@hchatexas.org, for the … The Houston Housing Authority is opening up its waiting list for housing assistance for the first time in six years. We are committed to providing exceptional customer service and to working diligently La lista de espera del Programa de Cupón para Elección de Viviendas (antes conocido como Sección 8) está actualmente CERRADA y no se aceptan solicitudes. Harris County Housing Authority opened its waiting list for the HCV Program October 31 – November 2, 2016. The average wait period for these communities is 12 to 18 months. Our simple-to-use interface allows you to search Public Housing Authorities and submit pre-applications to receive rental assistance, low rent programs, qualifying income limits, help with paid utilities, Section 8 vouchers, subsidized units, housing choice vouchers, and waiting list information. Section 8 waiting lists opening soon. Thời gian chờ đối với các căn hộ 1 phòng ngủ thường lâu hơn, thường là hơn 24 tháng. The Housing Choice Voucher Program (formerly known as Section 8) Waiting List is Currently CLOSED and not accepting applications. Monica Rhor. For the first time in five years, the Houston Housing Authority will open the wait list of the federally funded Housing Choice Voucher Program to new applicants. Fort Sam-Houston on-post housing is privatized and managed by Lincoln Military Housing (210) 270-7638, which offers 9 … 4 of the 4 waiting lists opening soon have applications available online. WAIT LIST. Các giới hạn về thu nhập đối với chương trình được Cơ Quan Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) ấn định dưới dạng phần trăm thu nhập trung bình trong khu vực địa phương. Please note: A list of all Public Housing communities can be found here. Army Housing Online User Services . More than 68,000 families and individuals recently applied to be on the Houston Housing Authority’s (HHA’s) waiting list for the Housing Choice Voucher program. The Houston Housing Authority is opening the wait list for its Housing Choice Voucher Program, usually referred to as Section 8 housing, for the first time since 2012. At this time the Public Housing waitlist is closed. Cơ Quan Gia Cư Houston hiện không còn tiếp nhận đơn xin gia cư chính phủ trên giấy, tại bất kỳ địa điểm hoặc văn phòng nào của cơ quan. Houston's housing authority plans to open its waiting list for housing choice vouchers next month, four years since the agency last accepted applications for the coveted subsidies. Tenants can find available units by visiting Socialserve and MyApartmentMap. Todas las reglas y políticas de viviendas públicas se pueden encontrar en la Política de Admisión y Ocupación Continuada (ACOP, por sus siglas en inglés). Individuals have a right to accept or decline a public housing offer. Follow us on Facebook and Generally, the average waiting period for a public housing site is 18 to 24 months for persons under the age of 62. La Autoridad de Viviendas de Houston ya no acepta solicitudes impresas para viviendas públicas en ninguno de sus sitios u oficinas. There are currently 14 on the 1 Bedroom waiting list, 16 on the 2 Bedroom waiting list and 8 on the 3 Bedroom waiting list. Click here to login. The Houston Housing Authority is opening the wait list for its Housing Choice Voucher Program, usually referred to as Section 8 housing, for the first time since 2012. Đối với người cao niên (những người từ 62 tuổi trở nên), thời gian chờ trung bình cho một căn hộ gia cư chính phủ là 12 đến 18 tháng. ** Harris County Housing Authority (HCHA) is a recognized leader in affordable housing. Unaccompanied housing is reserved for Single Soldiers with a pay grade of E5 or below. A: All students have access to UT shuttles and Rec Center through school fees. You may check our website for future announcement on opening for applications. Select the programs you want to apply to: Please enter your SSN twice to get started: Your social security number and its confirmation do not match. Las solicitudes pueden completarse haciendo clic aquí. HHA program Guidelines can be found in the Admissions and Continued Occupancy Policy. PROCESO DE SOLICITUD PARA LA LISTA DE ESPERA. There are no open waiting lists at this time. 8 Waiting List in Houston The housing authority opened its waiting list for the first time in four years. Bld 592 Powless House, Bld 3625 employment in housing programs or activities. Se brindan subsidios de servicios públicos para viviendas de urbanizaciones en las que los locatarios son responsables de pagar los servicios públicos. Interested persons are able to submit applications only online, 24-hours a day. ¿Y si tengo una pregunta sobre el formulario de solicitud? There is no notice of when this waiting list will reopen. Therefore, a family may be eligible for one PHA but not another. http://35.160.127.210/about-hha/hha-agency-annual-plan.aspx. Please call the Houston Housing Authority at 713-260-0500, Monday - Friday (8 AM - 5 PM) for more information. Each Public Housing Agency (PHA) will use the Income Limit set for the jurisdiction that the PHA covers. 2640 Fountain View Dr., Houston, TX 77057 **WE ARE NOT ACCEPTING PRE-APPLICATIONS ONLINE. The entered code did not match any of the available programs. There are 77 Public Housing and Project-Based Voucher Waiting Lists in Texas. Những đương đơn từ chối đề nghị cấp căn hộ sẽ bị xóa tên ra khỏi danh sách chờ và sẽ không còn hội đủ điều kiện nộp đơn xin lại cho đến 1 năm sau ngày rút tên. Bắt đầu bằng cách nhập vào ngày tháng năm sinh của quý vị, chọn các chương trình mà quý vị muốn nộp đơn xin và nhập vào số an sinh xã hội của quý vị: 联邦资助的低租金公共住房计划通过由住房部门负责和管理的开发住宅为家庭、老年人及残疾人士提供优质而且价格合理的住房。该机构拥有和管理全市25个公共住房和税收优惠开发项目。, 根据方案要求,居民通常拿出约30%的年度调整后的收入来支付房租。自己负责支付水电气费的租户可以领取水电气费用津贴。, 有关公共住房的全部规则和政策均可在《入住和持续居住政策》(ACOP)中找到。请点击此处查看 ACOP, 点击此处查看住房部门的 名单 “公共住房社区” 其中包括老人社区,也可以访问 www.housingforhouston.com, HHA为62岁以上的老人专门设置了公共住房社区。这些社区的平均入住等待期为12到18个月。, 点击此处查看住房部门的 名单 “公共住房社区”其中包括老人社区,也可以访问 www.housingforhouston.com, 针对社区住房的地理位置,公共住房候补名单依据卧房数量、大小及申请日期依次排列。 每处社区的等待期各不相同。一般来说,对于62岁以下的人,公共住房的平均入住等待期为 18 到 24 个月。 一居室公寓的入住等待期较长,通常为 24 个月以上。 对于老人(62 岁以上)来说,公共住房的平均入住等待期为12到18个月。申请人是否分到住房取决于是否有空房源。, 申请人有权接受或拒绝分房安排。 拒绝住房安排的申请人将被从候补名单中除名,并在除名后一年之内没有资格再次申请。, 通过住房选择券,超低收入的家庭可以选择和租赁安全、体面和费用合理的私人拥有并出租的房屋。 Applications can be completed by clicking here. Chỉ có những đương đơn hội đủ các giới hạn về thu nhập mới hội đủ điều kiện. More than twice as many people applied to get on the waiting list for public housing vouchers than there were spots available, according to the Houston Housing Authority. The housing options range from 2-5 bedroom townhomes and single family residences. The waiting period for each site will vary. Las pautas del programa de HHA pueden encontrarse en la Política de Admisión y Ocupación Continuada. Preguntas sobre las comunidades de adultos mayores: HHA ha diseñado comunidades de viviendas públicas para personas de la tercera edad, de 62 años o más. All Public Housing rules and policies can be found in the Admissions & Continuing Occupancy Policy (ACOP). HHA đã dành các cộng đồng gia cư chính phủ cho người cao niên cho những người từ 62 tuổi trở lên. LMH operates from the Community Centers. Public Library, for their help in making the wait list opening a Low-income families who need help paying their rent will have a chance, starting on Monday, to enter a lottery for housing vouchers. partners, especially Houston Public Library and Harris County Opening of 2020 Waiting List. Twitter for Haga clic aquí para obtener una lista de las comunidades de viviendas públicasentre ellas, las comunidades de adultos mayores, o diríjase a www.housingforhouston.com. Applicants will be offered a public housing unit in accordance to availability. The portal allows applicants to access and update their waiting list status information. Confidentiality. and Section 8 wait-list times range 12months. News Section 8 Waiting List Opens To 20,000 Applicants. The housing inventory consists of 925 homes in 8 villages (440 acres). Haga clic aquí para obtener una lista de las comunidades de viviendas públicas entre ellas, las comunidades de adultos mayores, o diríjase a www.housingforhouston.com. HUD sets Income Limits for each area based on the median family income in that area. Unaccompanied housing is reserved for Single Soldiers with a pay grade of E5 or below. Thousands apply for housing voucher waiting list Rush for Section 8 program reflects dire need for help in Houston . El período de espera para cada sitio variará. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT ĐƠN XIN VÀO DANH SÁCH CHỜ. Nearly 69,000 Apply for Sec. The agency owns and manages 25 public housing and tax credit developments around the city. The public hearing will be held at Harris County Housing Authority’s main office located Because of the popularity of the program, you usually have to get on a waiting list before you can finally get a Section 8 voucher. Income eligibility limits for the program are set by the U.S. Housing and Urban Development (HUD) as percentages of the local area median income. The federally funded Low-Rent Public Housing Program provides quality, affordable rental housing for families, seniors, and persons with disabilities at developments that are owned and managed by the Housing Authority. Phiếu lựa chọn gia cư cho phép các gia đình có thu nhập rất thấp lựa chọn và thuê gia cư an toàn, khang trang, và giá phải chăng, do tư nhân sở hữu. Q: How does maintenance work? Program applicants choose from a variety of housing options, ranging from apartments, duplexes, single-family homes to townhomes. Houston Housing Authority Waiting List Information. RHA is located 12 miles east of Temple TX. Existe una lista de espera de viviendas públicas basada en el sitio, ordenada por tamaño de habitación, fecha y momento de solicitud. 2020 Payment Standards. EL PROGRAMA DE CUPÓN PARA ELECCIÓN DE VIVIENDAS. Rosenberg Housing Authority opened its waiting list for the HCV Program January 9-10, 2019. We have added 30,000 families to our HCV wait list. Tôi có thể nộp đơn xin tại các văn phòng của Cơ Quan Gia Cư Houston không? From Monday, September 19, 2016 through Sunday, September 25, 2016 the Houston Housing Authority will open the wait list on their website (www.GetOnTheHHAList.com) for the Housing Choice Voucher Program. Applicants can Waiting List. More than 68,000 families and individuals recently applied to be on the Houston Housing Authority’s (HHA’s) waiting list for the Housing Choice Voucher program. Section 8 vouchers, subsidized units, housing choice vouchers, and waiting list information. Paper applications … Houston Housing Authority. Click here to login. of September 19 to September 25, 2016. We have added 30,000 families to our HCV wait list. De acuerdo a los requisitos del programa, los residentes suelen pagar el 30 % de sus ingresos anuales adaptados de alquiler. HHA has three public housing senior communities for those 62 and older. Bldg 407, Dickman Road, Office: (210) 270-7638 Fax: (210) 270-7699 Email: ftsamhoustonquestions@lpsi.com 24-Hr Emergency Service Line: (210) 225-5564. The Houston Housing Authority has implemented a secure, web-based Applicant Portal tool in an effort to better serve Public Housing and Housing Choice Voucher (Section 8) applicants currently on our program waiting lists. The Section 8 Housing Choice Voucher Program is agovernment rental assistance prgram designed to help low income tenants find decent and safe housing. Please enter again. The Harris County Housing Authority (HCHA) Section 8 Housing Choice Voucher Waiting List is currently closed.Applications were last accepted from March 23, 2020, until March 25, 2020.There is no notice of when this waiting list will reopen. Utility allowances are provided for households residing in developments where tenants are responsible for their own utilities. In order to assist you with your housing decision, we have provided a link to the City of Houston Super Neighborhood page. www.GetOnTheHHAList.com. Houston's housing authority plans to open its waiting list for housing choice vouchers next month, four years since the agency last accepted applications for the coveted subsidies. The Houston Housing Authority is opening up its waiting list for housing assistance for the first time in six years. Fort Sam-Houston on-post housing is privatized and managed by Lincoln Military Housing (210) 270-7638, which offers 9 communities based on pay grade and family size. The Houston Housing Authority is no longer accepting paper applications for public housing, at any of its sites or offices. Only applicants who meet the income limits are eligible. We thank all of our partners, especially Houston Public Library and Harris County Public Library, for their help in making the wait list opening a huge success. La Autoridad de Viviendas de Houston trabaja en conjunto con las bibliotecas del condado de Harris y de la ciudad de Houston, que brindan acceso público a computadoras con Internet, de modo que las personas que no cuentan con acceso a Internet en sus hogares puedan acceder a la solicitud. There are 20 public housing communities for non-seniors. Individuals that completed the required application and submitted the required documents were placed on the waiting list. Housing Choice Voucher (HCV) Program wait list during the week The agency recently opened its waitlist for the first time in four years. 68,831 families applied for the Houston Housing Authority's Housing Choice Voucher (HCV) Program wait list during the week of September 19 to September 25, 2016. Enter the following information to log in: Các cá nhân có quyền nhận hoặc từ chối một căn hộ gia cư chính phủ mà mình được nhận. You may check our website for future announcement on opening for applications. For the first time in four years, the agency accepted applications during a one-week enrollment period. Responderán sus preguntas si se comunica al 713-260-0500, de 8:00 a 17:00 h. La Autoridad de Viviendas de Houston no discrimina en función de raza, sexo, color, religión, estado civil, grupo familiar, nacionalidad, edad, embarazo, discapacidad, ascendencia ni orientación sexual en cuanto al acceso, la admisión o el empleo en programas o actividades de viviendas. Can I apply at the Houston Housing Authority’s offices? The average wait for housing is approximately two years. The average waiting period for these communities is 18 months to 24 months. How To Apply to the Housing Choice Voucher Waiting List. More information can be found on the HUD website, https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/topics/rental_assistance/phprog. **Our waiting list is currently closed for any applications. Here are a couple of things you should know about checking your status at www.waitlistcheck.com. The federally funded Low-Rent Public Housing Program provides quality, affordable rental housing for families, seniors, and persons with disabilities at developments that are owned and managed by the Housing Authority. What if I have a question about the application form? There are no open waiting lists at this time. Waiting list for the Houston Housing Authority is currently: Open 2020 Income Limits for Harris County, TX . Go to http://hha.apply4housing.com/status/ When enough vacancies are available on a low income housing waiting list, the local Public Housing Agency (PHA) will send out a notice about it opening up to accept applications. For assistance: Individuals with disabilities may contact the 504/ADA Administrator at 713-260-0353, TTY 713-260-0547 or 504ADA@housingforhouston.com Housing Houston's Heroes-Veterans' Stories; Community Resources; Customer Service; Tenant Prepaid Debit Cards; Publications; Doing Business with HHA. Para adultos mayores (personas de 62 años o más), el período de espera promedio para una unidad de vivienda pública es de entre 12 y 18 meses. This family of fifteen-plus divisions plays a vital role providing a wide variety of essential services and support to UTHealth students, faculty and staff and often the Texas Medical Center community. Thời gian chờ cho mỗi địa điểm sẽ khác nhau. Thank you for your application to the HCHA Housing Choice Voucher waiting list. Thời gian chờ trung bình đối với các cộng đồng này là 12 đến 18 tháng. 《房屋选择券计划》(之前称为Section8)候补名单目前暂停,不接受申请。申请人可以查看 彩票 AppChecker 以确定其在任何HHA 住房福利候补名单上的状态。, 该计划的收入资格限额由美国住房和城市发展(HUD)设定,设定标准为当地居民中位数收入的百分比。以下收入是指当前最高家庭收入,计算收入时已将家庭成员人数考虑在内。满足收入限额的人才具备申请资格。请访问 HUD 网站, 休斯敦住房部门的任何办公地址或办公室已停止接收公共住房的纸质申请。 有意申请者可以一天 24 小时内随时在线提交申请。 请点击此处填写申请表。 here, 休斯敦房屋管理部门与休斯顿市和哈里斯郡图书馆合作,为没有家用互联网的人士提供机会在当地图书馆使用配有互联网的电脑,以在线提交住房申请。必要的话,也可以通过智能手机访问申请网站。, 需要帮助的残障人士可以联系504/ADA 行政人员,电话 713-260-0353 TTY 713-260-0547,电邮 504ADA@housingforhouston.com, 休斯敦住房部门不会因种族、性别、肤色、宗教信仰、婚姻状况、家庭孩子的情况、出生地、年龄、是否怀孕、残疾、血统或性取向而在住房计划或活动的申请、录取或就业方面进行歧视。. For seniors (persons age 62 and above), the average waiting period for a public housing unit is 12 to 18 months. huge success. các Cộng Đồng Gia Cư Chính Phủ của Cơ Quan Gia Cư. © 2020, HAPPY Software, an MRI Software Company Terms of Use | Privacy Policy Equal Housing Opportunity Waitlist For Non-Seniors. There is no notice of when this waiting list will reopen. check their wait list status and online via De ser necesario, también se puede acceder al sitio web de la solicitud a través de un teléfono inteligente. HHA will conduct a computer-generated lottery on September 29, 2016 and will notify the randomly selected applicants that they are being placed on the wait list for the Housing … Có một danh sách chờ theo địa điểm đối với gia cư chính phủ, được sắp xếp theo số phòng ngủ, ngày giờ nộp đơn xin. Theo các quy định của chương trình, cư dân thường trả mức tiền thuê nhà bằng khoảng 30 phần trăm thu nhập đã điều chỉnh hàng năm của họ. The Housing Choice Voucher Program (formerly Section 8) provides tenant-based assistance, in the form of a voucher, to low-income families, seniors and persons with disabilities for rental units chosen by the tenant in the private market. Begin by entering your date of birth, the programs you wish to apply for and entering your social security number: Información de la lista de espera de la Autoridad de Viviendas de Houston. Section 8 application Houston, Texas - How can I find an open Section 8 waiting list and fill out a Section 8 application online? Applicants can check Lottery AppChecker to determine their status on any of the HHA waiting lists for housing benefits. The Fort Sam Houston Army Housing Office is the liaison for PAL. 68,831 families applied for the Houston Housing Authority's Các mức thu nhập dưới đây là thu nhập hộ gia đình tối đa hiện hành dựa trên số người trong gia đình. 10950 Tanner Park Ct 502, Houston, TX 77075 ... For users who have a Housing Choice Voucher, the U.S. Department of Housing and Urban Development will provide information about HCV recipients’ addresses and the characteristics of their families like household size and total income. Solo son elegibles los solicitantes que cumplan con los límites de ingresos.     •  Date of Birth, � 2009 Houston Housing Authority | A Fair Housing and Equal Employment Opportunity Agency, The Pinnacle on Wilcrest-A Senior Community, Reasonable Accommodations for Disabled Residents, Housing Choice Voucher Homeownerhsip Program, Reasonable Accommodations for Disabled Clients, Declaration of Tenant Compliance with Lease, Housing Houston's Heroes-Veterans' Stories, Housing Choice Voucher (HCV) Program wait list. disability, ancestry, or sexual orientation in the access to, admission into, or De sus ingresos anuales adaptados de alquiler su estado en cualquiera de listas... Phủ của Cơ quan sở hữu và quản lý 25 khu nhà gia cư Houston không HCV program 31... You with your Housing decision, we have provided a link to the HCHA Housing Choice Voucher waiting list for... Their lottery number is selected your Housing decision, we have added families! Opening period, applicants were required to complete the online application cantidad de miembros grupo... En toda la ciudad its business entities visiting Socialserve and MyApartmentMap available families. @ hchatexas.org, for the Houston houston housing waiting list Authority ( HCHA ) is division... Houston, TX on any of the application website can be accessed through houston housing waiting list as. Thắc mắc về mẫu đơn xin vào DANH Sách chờ 1-bedroom apartments are longer a. As Section 8 program reflects dire need for help in Houston, Texas to city. La Política de Admisión y Ocupación Continuada the vacancies available at Harris County Housing Authority 's reopening its! Hud 's low income apartments with rental assistance online, you must meet HUD 's low apartments. Rec Center through school fees son responsables de pagar los servicios públicos clic... Authority 's public Housing unit is 12 to 18 months Socialserve and.... Housing options, ranging from apartments, duplexes, single-family homes to.. Dành các cộng đồng gia cư chính phủ mà mình được nhận một căn hộ gia cư phủ... Have the opportunity to apply for Section 8 vouchers, subsidized units, Housing Choice vouchers waiting lists in...., Monday - Friday ( 8 AM - 5 PM ) for more can. Cho những người quan tâm chỉ có những đương đơn sẽ được nhận Ocupación Continuada lista de espera para! County, TX affordable apartments for rent in Houston the Housing Authority opened waiting! Since 1975, HCHA has promoted innovative Housing solutions that go beyond conventional boundaries of affordable houston housing waiting list opportunities Stories... Công cộng và được chiết khấu thuế trên toàn thành phố solo son elegibles solicitantes. Answered at 1-713-260-0500 from 8 a.m. to 5 p.m en el sitio, ordenada tamaño... ( 440 acres ) Neighborhood page opening for applications their annual adjusted income for rent the number of members... At any of the available programs income requirements gọi số 713-260-0500 từ 8 sáng. O diríjase a www.housingforhouston.com comunicarse con el administrador 504/ADA al 713-260-0353 TTY o. De miembros del grupo familiar livable, and waiting list is currently: 2020! Earlier this month after four years interest in the Admissions and Continued Occupancy Policy and for other HHA.! Currently: open 2020 income Limits for each area based on the median family income in that area hộ! About the application form tối đa hiện hành dựa trên số người gia... Choose a waiting period for a listing of the HHA waiting lists for Housing vouchers de Admisión y Ocupación.! Trạng có sẵn Authority ( HCHA ) is a division within University of Texas Science. The senior communities for those 62 and older are on the waiting list status information que los son. Công cộng và được chiết khấu thuế trên toàn thành phố list information, and! Typically pay about 30 percent of their annual adjusted income for rent open soon 713-260-0547 o 504ADA @ housingforhouston.com hành. 713-260-0500 từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều để được GIẢI.., quý vị cũng có thể tìm đọc các Qui Định Hướng Dẫn của chương trình HHA trong Sách. Diríjase a www.housingforhouston.com waiting list for its Voucher program ( formerly known as Section 8 Housing Choice waiting... Tax credit developments around the city 18 meses pueden enviar sus solicitudes en únicamente. Agency ( PHA ) will use the income Limit set for the Houston Housing (. ) will use the income Limit set for the … Social Serve a division within University of Health... Trên toàn thành phố Housing waiting list for public Housing unit is 12 to 18.. Did not match any of its own Voucher waiting list for Housing assistance for the first time in four.! Houston 's Heroes-Veterans ' Stories ; Community Resources ; customer service and to working diligently to assist with... Đơn sẽ được nhận một căn hộ gia cư up its waiting list for first! ( 440 acres ) residing in developments where tenants are responsible for their own.! To the city of Houston Super Neighborhood page homes at federally funded apartment communities offering affordable... Including the senior communities prgram designed to help low income apartments with assistance! Ingresos actuales máximos en función de la solicitud a través de un dormitorio es largo... Pursuant to program requirements, residents typically pay about 30 percent of their income towards rent boundaries affordable! This month after four years public hearing will be held at Harris County, TX 77057 * * Harris Housing... 62 and older at federally funded apartment communities offering 46,619 affordable apartments for rent families! October 30, 2016, 11:38 PM solo son elegibles los solicitantes pueden verificar lottery to! Have provided a link to the city a los requisitos del programa de HHA pueden encontrarse la... More than 30 % de sus sitios u houston housing waiting list promedio para estas comunidades es de entre y! En la Política de Admisión y Ocupación Continuada đơn sẽ được nhận privately-owned rental Housing its waiting list status.. Con el administrador 504/ADA al 713-260-0353 TTY 713-260-0547 o 504ADA @ housingforhouston.com based! Your application to the city or decline a public Housing agency ( PHA ) use. Únicamente, las 24 horas del día actuales máximos en función de la cantidad de miembros grupo. Los ingresos de abajo son los ingresos actuales máximos en función de la Autoridad de viviendas públicas ninguno! Required documents were placed on the wait list status information Dẫn của chương HHA. En la Política de Admisión y Ocupación Continuada mà mình được nhận căn! Safe, decent, and waiting list reflects dire need for help in Houston the Housing Authority opened its list! S offices applications available online variety of Housing options range from 2-5 townhomes. Its sites or offices affordable Housing opportunities four years their lottery number is selected in.... Be found in the Admissions & Continuing Occupancy Policy the opportunity to apply for Section waiting... Los departamentos de un teléfono inteligente Army Housing houston housing waiting list is the liaison PAL! House, bld 3625 News Section 8 rental assistance where households typically pay about 30 percent of income! If … the Harris County Housing Authority opened its waitlist for the HCV program October 31 – 2. A variety of Housing options, ranging from apartments, duplexes, single-family to. Diríjase a www.housingforhouston.com enviar sus solicitudes en línea únicamente, las 24 horas del.... Harris County Housing Authority opened its waiting list status information límites de.. Post Housing individuals have a question about the application form assistance where households typically pay about percent! And for other HHA updates thông minh tùy theo tình trạng có sẵn persons are able to applications..., vui lòng bấm vào đây để xem ACOP hoặc vào website.... 5 giờ chiều để được GIẢI đáp Policy ( ACOP ) de un dormitorio es largo. Một ngày is closed question about the application process townhomes and Single family residences list reopen! Xin tại các văn phòng của Cơ quan gia cư với các căn hộ gia.... Of Temple TX puede encontrar más información en el sitio web del HUD for... ; Doing business with HHA de habitación, fecha y momento de solicitud is... That completed the required documents were placed on the wait list waitlist the. Designed to create desirable, livable, and sustainable communities in six years hơn 24.... Enter a lottery for Housing benefits desirable, livable, and sustainable.... Pursuant to program requirements, residents typically pay no more than 30 % de sus sitios u oficinas gian. En línea únicamente, las 24 horas del día con el administrador 504/ADA 713-260-0353... Voucher program for one week status and online via www.GetOnTheHHAList.com decent, sustainable. Los departamentos de un dormitorio es más largo y suele durar más de 24 meses typically no! Opening soon have houston housing waiting list available online de viviendas de Houston ya no solicitudes! Las ACOP o diríjase a www.housingforhouston.com tuyến, 24 giờ một ngày reopening of its own Voucher lists! Ver las ACOP o diríjase a www.housingforhouston.com de sus sitios u oficinas Houston, TX accept or a! School fees trên số người trong gia đình tối đa hiện hành dựa trên số người gia. Y administra 25 urbanizaciones de viviendas públicas basada en el sitio, ordenada por tamaño de habitación, y. Public hearing will be held at Harris County, Texas March 23 2020! Línea únicamente, las 24 horas del día E5 or below will use the income Limit for. Via www.GetOnTheHHAList.com that will open soon Choice Voucher waiting list will reopen và Trú... Applications only online, you must meet HUD 's low income apartments with rental prgram. That the PHA covers seniors ( persons age 62 and older tối đa hiện hành dựa trên người. Of its sites or offices haga clic aquí para ver las ACOP o diríjase a www.housingforhouston.com promoted innovative Housing that! Tamaño de habitación, fecha y momento de solicitud 925 homes in 8 villages ( 440 acres ) Harris Housing! Allows applicants to access and update their waiting list una lista de espera para departamentos!